ESG

Strategia ESG

 

Jeszcze do niedawna działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów miały głównie wymiar finansowy. Dziś jednak zaprezentowanie firmy jako stabilnej, zdolnej do generowania zysków w dłuższej perspektywie czasu, mającej szansę na rozwój opiera się nie tylko na takich raportach. Istotne znaczenie ma również strategia ESG, czyli szereg czynników pozafinansowych, odnoszących się do szeroko rozumianej odpowiedzialności biznesu. Skrót ten można rozwinąć z jęz. angielskiego jako Environmental, Social & Corporate Governance — termin obejmuje więc działania dotyczące środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. To kluczowa kwestia w biznesie, a implementacja strategii ESG to nasza specjalność.

 

Czym jest wdrożenie ESG w biznesie?

 

ESG to spojrzenie z zewnętrznej perspektywy, pozwalające inwestorom ocenić, jak firma w swojej strategii i codziennej działalności wpływa na środowisko naturalne (Environmental) — m.in. wykorzystanie zasobów, odpady, emisje (w tym ślad węglowy), wpływ na bioróżnorodność, zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby. Drugi obszar, przeznaczony na raportowanie ESG, odnosi się do społeczeństwa (Social), skupiając się m.in. na respektowaniu równości i różnorodności pracowników bez dyskryminacji, respektowaniu praw człowieka, dbania o bezpieczeństwo i jakość produktów, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów, odpowiedzialną, niewprowadzającą w błąd sprzedaż (greenwashing) lub dbaniu o relacje ze społecznością lokalną. Obszar trzeci — ład korporacyjny (Corporate Governance) — ma na celu pokazanie jak firma zapewnia etyczne działania, jak przeciwdziała korupcji, czy ma struktury zarządcze, w tym do zarządzania ESG, czy wreszcie jak zarządza ryzykiem, w tym ryzykiem ESG.

 

Kogo i jak dotkną nowe regulacje w zakresie implementacji strategii ESG?

 

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zastępująca obowiązującą Dyrektywę NFRD obejmie:

 

 • od 1.01.2024 podmioty obecnie objęte obowiązkiem sprawozdawczym,
 • od 1.01.2025 duże firmy, nieobjęte obecnie obowiązkiem sprawozdawczym,
 • od 1.01.2026 małe i średnie firmy notowane na giełdzie.

Nowe elementy strategii ESG obejmować będą m.in.:

 

 • główny, faktyczny lub potencjalny niekorzystny wpływ związany z łańcuchem wartości przedsiębiorstwa, w tym z jego własną działalnością, jego produktami i usługami, relacjami biznesowymi i jego łańcuch dostaw;
 • wszelkie podjęte działania i wyniki takich działań w celu zapobiegania, łagodzenia lub naprawiania rzeczywistych bądź potencjalnych niekorzystnych skutków;
 • plany przedsiębiorstwa mające na celu zapewnienie, że jego model biznesowy i strategia są zgodne z przejściem na zrównoważoną gospodarkę i ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C zgodnie z Porozumieniem Paryskim;
 • opis polityki przedsiębiorstwa w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju;
 • opis głównych ryzyk związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju.

Uzupełnieniem dyrektywy CSRD jest Taksonomia UE, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Taksonomia UE ma dodatkowo zwiększyć przejrzystość przedsiębiorstw w oświadczeniach na temat informacji niefinansowych przedsiębiorstw, m.in. zobowiązując podmioty objęte obowiązkiem ujawniać informacje na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu działalność tego przedsiębiorstwa jest związana z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.

 

Inne skutki regulacji

 

 • W myśl nowych regulacji firmy kierować się będą regułą podwójnej istotności.
 • Obowiązywać będzie jednolity format sprawozdawczy.
 • Jeden zintegrowany raport — informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności.
 • Raporty będą obowiązkowo audytowane.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i przygotować się do nowych regulacji, skontaktuj się z nami. Wspólnie opracujemy plan działań przygotowujący do nowego raportowania ESG, ale też pokażemy jak wykorzystać nowe wymogi do budowy wartości Twojej firmy.

 

ESG — raportowanie działań

 

Ujawnienia niefinansowe, potocznie zwane raportowaniem ESG są nie tylko wypełnieniem obowiązków sprawozdawczych, ale stanowią również odpowiedź na oczekiwania interesariuszy i inwestorów.

Nowe wyzwania regulacyjne dążą do tego, by raporty przedstawiały pełen obraz organizacji i jej działań. Dojrzałe organizacje wykorzystują narzędzia wykorzystywane do sporządzania raportów niefinansowych do planowania strategicznego (np. analizy podwójnej istotności), w tym rozwoju innowacji i wykorzystywania szans biznesowych. System monitorowania i ewaluacji zapewnia, że propozycje działań nie pozostaną tylko ładnie brzmiącymi hasłami, ale będą też sukcesywnie wdrażane. Są one bowiem niezbędne w zarządzaniu ryzykiem i coraz częściej stanowią o możliwościach pozyskania finansowania rozwoju i działalności przedsiębiorstw.

 

Skontaktuj się z nami!

 

W Energy of Result możesz liczyć na pomoc doświadczonego zespołu specjalistów w zakresie planowania oraz wdrożenia ESG, dopasowanego do potrzeb i dającego największą wartość dla Twojej organizacji.